ประกัน รถยนต์ ลงทะเบียนของคนเมืองนนท์

เงื่อนไขโครงการจ่ายค่าชดเชยอุบัติเหตุของคนเมืองนนท์

เอกสารที่ใช้ตั้งเบิกค่าชดเชย

- สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เอาประกัน)
- ใบเคลม (จากบริษัทประกันภัย)
- ใบรับรถ (จากอู่)

เงื่อนไขโปรโมชั่นจ่ายค่าชดเชยอุบัติเหตุ

- ต้องเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น
- ระยะเวลานำรถเข้าจัดซ่อมต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
- ตั้งเบิกได้ตลอดอายุกรมธรรม์ (สูงสุดได้ 3 ครั้ง / ปี)
- วันสิ้นสุดเบิกค่าชดเชยจะตรงกับวันหมดอายุกรมธรรม์ของผู้ลงทะบียน
- ลักษณะการใช้รถ ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง , กระบะ) ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า

หมายเหตุ

- ลูกค้าต้องมารับเงินชดเชยที่ บริษัท อินชัวร์โอเค โบรกเกอร์ จำกัด เท่านั้น (โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค)
- บริษัทฯ จะตั้งเบิกให้ผู้ลงทะเบียนเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบเท่านั้น
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนเฉพาะเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.)
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **