ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ประกัน รถยนต์ ซื้อประกันชั้น1

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ความเสียหายส่วนแรก
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์
ค่าเสียหายส่วนแรก
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกัน รถยนต์ ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกนั้น

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/คน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง

ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1. นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

ประกัน รถยนต์ คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

1. ความเสียหายต่อรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน ประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

1.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

2. รถยนต์สูญหายไฟไหม้
รถยนต์สูญหาย บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรง งานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น

รถยนต์ไฟไหม้ บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม

ประกัน รถยนต์ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองความบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอา ประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

2. ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

3. การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทผู้รับประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าว ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าวบริษัทผู้รับประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม จำนวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

อัตราเบี้ยประกันภัยประเภท 1 มีตัวแปรในการคำนวณเบี้ยประกันภัย โดยคิดจากความเสี่ยงภัยแต่ละชนิด ดังนี้

ลักษณะการใช้รถยนต์ แยกรายละเอียดดังนี้
- การใช้ส่วนบุคคล
- การใช้เพื่อการพาณิชย์
- การใช้รับจ้างสาธารณะ
- การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
ขนาดรถยนต์ แยกออกเป็น
- ขนาดเครื่องยนต์
- จำนวนที่นั่ง
- น้ำหนักบรรทุก

ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน ใช้อายุของผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเป็นเกณฑ์ กรมธรรม์คุ้มครองผู้ขับขี่ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ กรณีบุคคลอื่นมาขับขี่ ต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น (Excess)

ประกัน รถยนต์ คุ้มครองความเสียหายกลุ่มรถยนต์

กลุ่มรถยนต์

กลุ่มรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาอะไหล่และค่าซ่อมเป็นตัวกำหนดการแบ่งกลุ่มรถยนต์ดังกล่าวจำแนก รายละเอียดตาม ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียดระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์ กรณีรถยนต์รุ่นที่มิได้ระบุในตารางกลุ่มรถยนต์ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย เพิ่มตามความเสี่ยงภัยตามกลุ่มของยี่ห้อ ซึ่งจำแนกตามการผลิตในประเทศและรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ กรณีรถยนต์ยี่ห้อที่มิได้ระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์ให้ใช้อัตราเบี้ยประกัน ภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยตามกลุ่มรถยนต์ที่ใกล้เคียง

อายุรถยนต์

อายุรถยนต์เป็นตัวแปรความเสี่ยงภัยที่ใช้คำนวณเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจากอายุการใช้งานซึ่งจะมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนการนับอายุรถยนต์ให้นัดปีที่จดทะเบียนรถยนต์ถึงปีที่ยื่นคำขอเอาประกัน ภัย ยกเว้นรถยนต์ป้ายแดง

จำนวนเงินเอาประกัน

จำนวนเงินเอาประกันภัยของตัวรถถันที่เอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยให้ใช้ตามตารางอัตราฯ แยกตามประเภทรถยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่มิได้ระบุไว้ในตารางอัตราฯ ให้ใช้อัตราของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่สูงกว่า จำนวนเงินเอาประกันภัยให้รวมถึงอุปกรณ์ ส่วนควบ เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ เป็นต้น (ถ้ามี)

อุปกรณ์เพิ่มเติม

อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ประเภท ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยในการใช้รถเพิ่มขึ้น และมีผลให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic) หรือรถยนต์บรรทุกที่มีเครื่องทำความเย็น ฯลฯ