ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส

ประกัน รถยนต์ ซื้อประกันภัยชั้น2พลัส

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ความเสียหายส่วนแรก

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
- ความเสียหายต่อรถยนต์ เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
- ค่าเสียหายส่วนแรก
- รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่

ประกัน รถยนต์ ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

หมวดความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกนั้น

กรณีบุคคลภายนอกทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/คน ในกรณีที่บุคคลภายนอกนั้นมีสิทธิได้รับการชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 1 กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะร่วมเฉลี่ยจ่ายเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง

ทุพพลภาพถาวร ในที่นี้ หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

บุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองตาม 1. นี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่นั้น

2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บริษัทผู้รับประกันภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทผู้รับประกันภัยจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ ระบุไว้ในตาราง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

ประกัน รถยนต์ การคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำกับตัวรถยนต์ตามระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้อันมี สาเหตุโดยตรงจากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยหรือคู่กรณี และผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

ยานพาหนะทางบกตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้หมายถึงเฉพาะ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยให้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง ความรับผิดชอบของบริษัท จะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

1.1 ความเสียหายส่วนแรก
เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม จำนวนเงินส่วนแรกของความเสียหายดังระบุในตาราง สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

2. รถยนต์สูญหายไฟไหม้
รถยนต์สูญหาย บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรง งานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว สูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น

รถยนต์ไฟไหม้ บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตาม

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ประกัน รถยนต์ อินชัวร์โอเค ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครองความบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอา ประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

2. ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ ความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อคนในแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

3. การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทผู้รับประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นเหตุให้บุคคลดังกล่าว ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา การประกันตัวบุคคลดังกล่าวบริษัทผู้รับประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตาม จำนวนเงินที่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด