คำถาม ที่พบบ่อย


ไม่จำเป็น ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุและทุนประกันที่สมัครอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ กำหนด ก็สามารถที่จะขอเอาประกันแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

การประกันชีวิต ไม่ใช่เป็นการประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวเช่นที่หลายคนเข้าใจ หากแต่เป็นการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว การประกันชีวิตมีหลายแบบ บางแบบให้ความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว บางแบบให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการสะสมทรัพย์ นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์ยังสามารถเพิ่มเติมผลประโยชน์ด้านประกันโรคร้ายแรงทางสุขภาพ หรืออุบัติเหตุได้ด้วย ดังนั้น การประกันชีวิตจึงเป็นทั้งการคุ้มครอง การเก็บออม การลงทุน และเสริมสวัสดิการต่างๆที่จำเป็น

ความจริงแล้วการฝากเงินกับบริษัทประกัน ลูกค้าไม่เสียเงิน แต่เป็นการออมเงินซึ่งคล้ายกับการฝากเงินประเภทประจำไว้กับธนาคาร ต่างกันตรงที่ การประกันชีวิตเป็นการเก็บเงินที่มีการรับรองจำนวนเงินที่คุณต้องการได้รับ อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะฝากครบตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ ยังเป็นการเก็บเงินที่มีสวัสดิการและมีความคุ้มครองอีกด้วย การฝากเงินกับบริษัทประกันชีวิตนั้น หากวันใดวันหนึ่งคุณไม่สามารถฝากเงินจำนวนนั้นได้อีกต่อไป ครอบครัวของคุณจะยังคงได้รับเงินก้อนตามที่คุณตั้งใจไว้ หรือหากวันใดวันหนึ่งคุณเจ็บป่วยจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ ซึ่งคุณไม่มีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้จากการฝากเงินกับธนาคารอย่าง แน่นอน 

บริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินงานต่างๆของบริษัทจึงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การ รับรองของรัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทเอไอเอ มีนโยบายการลงทุนที่เคร่งครัด และทีมบริหารการลงทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยเอไอเอจะนำเบี้ยประกันที่ผู้ถือกรมธรรม์ฝากไว้กับบริษัทไปลงทุนในธุรกิจ ที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนำเงินไปลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการดำเนินการลง ทุนที่มีประสิทธิภาพนี้ จะคืนกลับในรูปเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ 

แบบประกันสุขภาพของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอา ประกันภัยโดยอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนแล้วจากสวัสดิการอื่น ก็จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้อีก แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลแล้วเพียงบางส่วน ก็สามารถเบิกเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขกรมธรรม์กับ บริษัทฯ ได้

การจ่ายสินไหมทดแทนจะมีหลักเกณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนั้นๆ โดยหลักการการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการจ่ายสินไหมทดแทนประเภทอื่นที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมทดแทนให้ในนามผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินไหมทด แทนโดยให้บริษัทฯ ส่งเป็น เช็คให้กับท่านตามที่อยู่ หรือให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านก็ได้